PaletteCAD.nl BV
Stationsstraat 278A
6361 BH Nuth

Fon +31 455 6507-20
Fax +31 455 6507-21
Mobil +31 64 7778507

info@palettecad.nl

Algemene voorwaarden

PaletteCAD.nl BV Nuth Versie: 2015

1.Onderwerp van de overeenkomst

1.1 Onderwerp van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PaletteCAD.nl BV (hierna: PaletteCAD) geleverde goederen (hardware en software) dan wel verleende diensten, ook als deze via derden (bijv. distributeurs) worden aangekocht. Deze voorwaarden gelden met name voor de onder 1.2 nader gespecificeerde contractsoftware.

1.2 Contractsoftware. PaletteCAD stelt aan de klant de in het bestelformulier, die onderdeel is van de overeenkomst, nader genoemde contractsoftware ter beschikking, en wel in de objectcode met gebruiksaanwijzing met de daarin beschreven functionaliteiten. De gebruiksaanwijzing kan ook online ter beschikking worden gesteld.

1.3 Applicatie-omgeving. Er wordt slechts toegezegd dat de software in de door PaletteCAD gespecificeerde hard- en software, met name binnen het gespecificeerde besturingssysteem, goed functioneert.

1.4 Uitbreiding en vergoeding. De vergoeding is afhankelijk van de wijze van het gebruik. De voor de betreffende omvang van het gebruik te betalen vergoeding is opgenomen in de prijslijst waarvan de actuele versie bij deze voorwaarden is gevoegd.

1.5 Toekenning van het gebruiksrecht. De klant verkrijgt het recht tot gebruik van de contractsoftware voor bepaalde tijd op slechts één apparaat (centrale eenheid) tegelijkertijd, tenzij uit de afleveringsbon blijkt dat parallel gebruik of gebruik binnen een netwerk is toegestaan (zie ook punt 2).

1.6 Aanvullende werkzaamheden. Verdere werkzaamheden met betrekking tot de contractsoftware zoals bijvoorbeeld instructie, installatie, aanpassing, onderhoud of scholing worden door de contractpartijen eventueel in separate, juridisch zelfstandige overeenkomsten geregeld.

1.7 Proefgebruik, testversie. PaletteCAD kan de klant het gebruik van de contractsoftware op proef aanbieden. Een dergelijk aanbod wordt uitdrukkelijk tussen PaletteCAD en de klant overeengekomen. De vergoeding voor het gebruik van de testversie van de contractsoftware wordt in het aanbod vastgelegd. Met betrekking tot de testsoftware wordt door PaletteCAD slechts gegarandeerd dat deze uitsluitend voor testgebruik en niet ook voor effectief gebruik bij de klant geschikt is.

1.8 Recht op teruggave. Indien met een klant een recht op teruggave is overeengekomen, kan dit slechts worden uitgeoefend wanneer door PaletteCAD vastgestelde toegezegde prestaties niet zijn verricht en de gebruikswaarde van de software voor de klant daardoor komt te vervallen. In dit geval worden door PaletteCAD verrichte service-werkzaamheden zoals instructie en installatie naar rato verrekend. 

2. Verplichtingen van PaletteCAD, toekenning van rechten aan de klant

2.1 Vormen van de contractsoftware. De klant ontvangt de contractsoftware in de objectcode op een gegevensdrager in een vorm zoals vereist voor het in de afleveringsbon genoemde besturingssysteem.

2.2 Doelmatig gebruik. De klant gebruikt de contractsoftware slechts in de omvang zoals bepaald in de overeenkomst (1 punt 1.2), eventueel met dongle resp. kopieerbeveiliging, waartoe de installatie, het laden en het doorlopen van het programma alsmede een beveiligingskopie behoren (zie ook punt 2.6 en 2.8).

 2.3 Dongle-problemen. (Dongle is licentiesleutel) Indien de software met een dongle is uitgerust, dient de klant deze steeds zorgvuldig te bewaren, mag hij geen emulatie-programma gebruiken en dient hij een eventueel verlies van de dongle meteen te melden. Storingen in de dongle worden in het kader van de garantieregeling door vervanging gratis verholpen. Beschadigingen worden eveneens door vervanging verholpen, maar dan tegen kostenvergoeding conform de prijslijst; in het geval van verlies van de dongle dient een nieuw exemplaar van de software te worden aangeschaft. De klant zal de contractsoftware, ingeval deze met een dongle of een andere kopieerbeveiliging is uitgerust, slechts in combinatie daarmee gebruiken. De klant zorgt ervoor dat de dongle resp. de kopieerbeveiliging door het besturingssysteem van zijn computer wordt herkend.

 2.4 Overmatig gebruik. Indien de klant de contractsoftware in grotere mate dan overeengekomen (overmatig gebruik) gebruikt, dus op twee of meer apparaten, zonder dat dit uitdrukkelijk is overeengekomen, betaalt hij aan PaletteCAD de betreffende hogere prijs. Hij zal van het overmatig gebruik op eigen initiatief direct melding maken bij PaletteCAD. Indien hij dit verzuimt, geldt punt 3.4. Dit betekent niet dat PaletteCAD in het algemeen instemt met het overmatige gebruik.

  2.5 Functieomvang. De functieomvang en de hard- en software-gebruiksvoorwaarden voor de contractsoftware zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzing.

2.6 Ongeoorloofde kopieën. Het kopiëren van de contractsoftware buiten het bovenstaande om en in grotere dan de in het aanbod genoemde omvang (zie punt 1.3) is in beginsel niet toegestaan – met uitzondering van het maken van een beveiligingskopie van de contractsoftware en behoudens de uitzonderingen genoemd in punt 8.5. Het is niet toegestaan passwords die als kopieerbeveiliging door PaletteCAD zijn afgegeven, aan derden ter beschikking te stellen.

2.7 Kopieën, gebruiksaanwijzing. De klant mag de gebruiksaanwijzing alleen dan voor bedrijfsinterne doelen kopiëren, indien PaletteCAD vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met het kopiëren ervan en het daarmee beoogde doel van de verspreiding.

2.8 Wijziging van de contractsoftware. Het vertalen, bewerken, modificeren en op andere wijze veranderen van de contractsoftware alsmede het kopiëren van de behaalde resultaten door de klant is slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring door PaletteCAD (voor uitzonderingen zie punt 9.5).

2.9 Afgifte. De contractsoftware en bijbehorende werkzaamheden worden voor risico en rekening van de klant verzonden of ter beschikking gesteld (zie ook punt 10.5). 

3. Vergoeding

3.1 Hoogte van de vergoeding, overgang van rechten. Met betaling van de in de factuur opgenomen bedragen gaan de onder punt 1.2 en 2 genoemde rechten over op de klant. De factuur is onderdeel van de overeenkomst.

3.2 Verval, vertragingsrente. Indien niet anders overeengekomen, dient de vergoeding uiterlijk vier weken na ontvangst van de factuur te worden betaald. Daarna wordt de vergoeding zonder verdere aanmaning met 4 procent boven het geldende disconto van de Deutsche Bundesbank (of een vergelijkbaar rentetarief) verhoogd, tenzij de klant aantoont dat de geleden schade geringer was. PaletteCAD is bevoegd een hogere schade te vorderen, indien PaletteCAD een dergelijke schade aantoont.

3.3 Vergoeding voor aanvullende werkzaamheden. Het is PaletteCAD toegestaan om deze werkzaamheden door derden te laten verrichten. Aanvullende werkzaamheden van PaletteCAD (installatie, instructie, scholing, aanpassingen en modificaties van de software e.d.) dienen separaat te worden overeengekomen; in ieder geval dienen deze separaat door de klant te worden vergoed (zie ook punt 4).

3.4 Bovenmatig gebruik. Indien de klant de grenzen van het verleende gebruiksrecht (punt 1.2, 1.3 en 2) overschrijdt, zonder daarvan onmiddellijk melding te maken bij PaletteCAD, betaalt hij per aanvullende kopie resp. per aanvullende deelnemer het bedrag dat overeenkomt met 150 % van de conform de prijslijst voor het betreffende gebruik vastgestelde vergoeding. PaletteCAD is steeds bevoegd een hogere schadevergoeding te vorderen.

4.Aanvullende werkzaamheden door PaletteCAD

4.1 Aanvullende wensen, ondersteuning. PaletteCAD is in beginsel bereid om redelijke aanvullende wensen van de klant in separate, juridisch zelfstandige overeenkomsten te honoreren. Het bieden van instructie en ondersteuning aan de klant door PaletteCAD bij de installatie alsmede software-aanpassingen en vergelijkbare werkzaamheden worden door de klant aan PaletteCAD op basis van de overeengekomen vaste prijs of afhankelijk van de omvang waarin medewerkers zijn ingeschakeld, op basis van het geldende uurtarief voor dergelijke werkzaamheden (zie prijslijst) vergoed.

4.2 Ontwikkeling in opdracht en genereren van gegevens. Indien PaletteCAD in opdracht van de klant ontwikkelt of gegevenscatalogi heeft opgesteld, is
PaletteCAD – indien niet anders overeengekomen – bevoegd om de producten volledig of gedeeltelijk ook voor eigen doeleinden te gebruiken.

4.3 Geheimhouding. De klant zal aan hem ter beschikking gestelde interface-informatie geheim houden en eventueel noodzakelijkerwijs ingeschakelde derden tot geheimhouding hiervan verplichten; verder vrijwaart de klant PaletteCAD in het geval van een schending van deze verplichting voor eventueel ontstane schade.

5. Partner Service Overeenkomst

5.1  Gedurende de looptijd van de Partner Service Overeenkomst levert PaletteCAD de klant alle nog niet verworven actuele updates van de gelicenseerd software (programma en catalogus), koopwaar en speciale uitvoeringen zijn niet inbegrepen.

5.2  Updates bevatten een nieuwe versie van het programma met een verbeterde werking van de diensten of een uitbreiding of een actualisering van de gegevens. Updates verwijzen uitdrukkelijk alleen voor producten vervaardigd door PaletteCAD voor de actuele update versie. De inhoud van de updates wordt bepaald door bereik zonder juridische claim.

5.3  De Partner Service Overeenkomst heeft een looptijd van minimaal 12 maanden. Deze wordt automatisch verlengd met 12 maanden. Opzegging geschied middels schriftelijke opzegging, per aangetekend schrijven of per mail, 3 maanden voor het einde van de looptijd. Palette heeft het recht om de levering van updates met een betalingsachterstand van meer dan twee maanden op te schorten totdat de betaling is voldaan.

5.4  Online download, Palette bereik kan updates als online download aan bieden. Indien de klant een diskversie wenst is Palette gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen.

6. Medewerking van de klant

6.1 Verplichting tot onmiddellijk onderzoek en melding van gebreken. De klant zal de contractsoftware onmiddellijk na ontvangst installeren, het functioneren ervan controleren en eventueel geconstateerde gebreken onmiddellijk aan PaletteCAD doorgeven (zie ook garantie punt 7).

6.2 Software-omgeving. De klant zal aanvullende software (zie ook punt 12), die voor het gebruik van de contractsoftware noodzakelijk is (besturingssysteem), in de voorziene versie, databanksoftware e.a. (voor eigen rekening) in de juiste, vrijgegeven versie aanschaffen en tijdig installeren (zie ook punt 6.7).

6.3 Scholing van medewerkers. De klant zal, indien nodig, tijdig gekwalificeerde medewerkers laten deelnemen aan de door PaletteCAD als aanvullende service (3.3) aangeboden scholingsmogelijkheden. Deze scholing omvat ook de instructie met betrekking tot het gebruik van de contractsoftware.

6.4 Inzet van medewerkers. De klant is verplicht bij het gebruik van de contractsoftware – met inachtneming van punt 8 – slechts gekwalificeerde medewerkers in te zetten en op geschikte wijze verslag te doen van het gebruik van de software en eventueel optredende bijzonderheden (zie ook punt 6).

6.5 Beschikbaarstelling van medewerkers e.d. in het geval van werkzaamheden ter plaatse. Voor zover PaletteCAD werkzaamheden rechtstreeks bij de klant verricht, stelt de klant aan PaletteCAD tijdig en in de vereiste omvang de noodzakelijke ruimtes, apparatuur, software, documenten met, indien nodig, voorbeelden van fouten en datamateriaal, waaronder ook testgegevens, computers alsmede medewerkers ter informatie ter beschikking.

6.6 De klant zorgt ervoor dat de voor het gebruik met de PaletteCAD-programma's gebruikte hardware op de nieuwste stand van de techniek is, voor zover dit voor het functioneren van de programma's noodzakelijk is. Gebreken in de hardware dienen te worden hersteld. PaletteCAD is niet aansprakelijk voor de volledigheid of actualiteit van de gegevenscatalogi, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Ook voor overige eigenschappen van gegevenscatalogi (zoals maatvoering, kleurechtheid) kan niet worden ingestaan.

7. Garantie

7.1 Garantie voor gebreken. PaletteCAD verleent gedurende de wettelijke garantieperiode (6 maanden) een garantie conform de onderstaande bepalingen voor gebreken die bij de afgifte van de contractsoftware reeds bestaan.

7.2 Gebreken – definitie. Als gebreken in de zin van punt 7.1 worden beschouwd afwijkingen van de contractsoftware van de in de gebruiksaanwijzing of elders in de overeenkomst beschreven wijze van functioneren, voor zover deze afwijkingen de geschiktheid van de contractsoftware voor het normale, in de gebruiksaanwijzing beschreven gebruik aantasten. De garantieplicht bestaat niet indien het gebrek slechts van geringe betekenis is, met name indien dit volgens de stand van de techniek geen aanzienlijke onredelijke gevolgen voor de geschiktheid voor het beoogde gebruik heeft.

7.3 Herstel. De klant zal eventueel geconstateerde gebreken onmiddellijk en zo mogelijk schriftelijk aan PaletteCAD mededelen en daarbij tevens aangeven hoe dit gebrek tot uiting komt, welke gevolgen het heeft en onder welke omstandigheden het telkens optreedt (punt 6.1 en 7.5). PaletteCAD zal na ontvangst van de – schriftelijke – mededeling inzake de gebreken het beschreven gebrek onderzoeken, analyseren en binnen een redelijke termijn tot herstel overgaan. PaletteCAD is bevoegd dit herstel uit te voeren door aan de klant een gewijzigde versie van de contractsoftware ter beschikking te stellen. Op de installatie daarvan is punt 6.1 van overeenkomstige toepassing.

7.4 Indien gemelde gebreken niet aan PaletteCAD kunnen worden toegerekend, zal de klant aan PaletteCAD de geïnvesteerde tijd en de gemaakte kosten (met name ook reiskosten) op basis van de geldende tarieven vergoeden.

7.5 Medewerking van de klant. De klant zal PaletteCAD bij de vaststelling van fouten en het herstel van gebreken ondersteunen (zoals ook punt 6.5) en op verzoek van PaletteCAD ondersteunende informatie opstellen resp. afdrukken, zoals bijv. te controleren verslagen of screendumps, alsmede door het verstrekken van eventuele verdere informatie de foutenanalyse en herstelwerkzaamheden ondersteunen, alsmede onmiddellijk inzage geven in de documenten waaruit de nadere omstandigheden van het optreden van de gebreken blijken. PaletteCAD is bevoegd een eventueel opgetreden fout te omzeilen, indien de fout zelf slechts door middel van buitenproportionele inzet kan worden verwijderd en/of daardoor de looptijd of de responstijd van de contractsoftware aanzienlijk wordt beperkt.

7.6 Indien het herstel door PaletteCAD binnen een redelijke termijn niet mogelijk is en ook binnen een aanvullende, door de klant redelijkerwijs verleende termijn onmogelijk blijft, heeft de klant de wettelijke garantierechten zoals vermindering van de vergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.7 Geen garantie. PaletteCAD is niet meer tot garantie verplicht indien in de contractsoftware zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van PaletteCAD wijzigingen zijn aangebracht. De klant is evenwel bevoegd uiteen te zetten en aan te tonen dat de wijzigingen in geen enkel verband staan met de opgetreden fout en dat analyses het herstel van de fout niet aanzienlijk bemoeilijken. Dit betekent niet dat PaletteCAD instemt met een dergelijke wijziging. De garantieverplichting van PaletteCAD vervalt ook wanneer de klant de contractsoftware binnen een andere dan de vastgestelde hard- of software-omgeving gebruikt.

7.8 Toerekening van gebruik. Ingeval de overeenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbonden, zal aan de klant een vergoeding voor het gebruik in rekening worden gebracht. Dit geschiedt op basis van een voor bedrijven normale gebruiksperiode van vier jaar.

7.9 Gebreken, gevolgschade e.d.. PaletteCAD is niet aansprakelijk voor gebreken en gevolgschade, met name ook niet voor het verloren gaan van gegevens, en voor het overige slechts op grond van de bepalingen onder punt 8. De aansprakelijkheid voor toegezegde eigenschappen en voor bedrog wordt door de bepalingen van punt 6 niet aangetast.

8.Aansprakelijkheid

8.1 PaletteCAD is naast de garantieverplichting (punt 7) slechts aansprakelijk

a) zonder beperking van de omvang van de schade voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid door de wettelijke vertegenwoordiger of leidinggevend personeel van PaletteCAD of ten gevolge van ernstige tekortkomingen op organisatorisch gebied is veroorzaakt;
b)
met beperking tot die schade die op grond van het gebruik van de contractsoftware conform de overeenkomst kenmerkend en te voorzien is,

aa)
voor schade ten gevolge van een aan PaletteCAD toe te rekenen schending van materiële contractuele verplichtingen, of
bb) voor schade die door PaletteCAD ingeschakelde derden (dienstverlener) door grove nalatigheid of opzettelijk zonder schending van materiële contractuele verplichtingen is veroorzaakt.

8.2 De aansprakelijkheid bij minder ernstige nalatigheid (o.a. voor herstelde gevolgschade) is voor elk schadegeval beperkt tot een bedrag ter hoogte van de contractuele vergoeding.

8.3 Indien de klant mede schuldig is aan de schade (bijv. door onvoldoende gegevensbeveiliging), wordt dit aan hem toegerekend

8.4 Bij gebruik van online opslag, welke door Palette ter beschikking wordt gesteld (Cloud), ontstaat geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de uploads door klanten. In het bijzonder is Palette niet aansprakelijk voor verlies van de inhoud van de data. De klant is verplicht om zelf de juiste back-up te maken. Palette is niet aansprakelijk voor de inhoud van derden, met name voor het misbruik en het uploaden wettelijk verboden inhoud (informatie, materiaal, andere diensten) of verbindingen die schadelijk zijn voor derde of nationale/internationale auteursrechten en handelsmerken, patent-, naam- of merkrecht, intellectuele eigendomsrechten misbruik. Palette waarborgt geen permanente controle, alsmede een voltijdse functie vermogen  van de Cloud.

9. Geheimhouding, bescherming van rechten

9.1 Geheimhouding. De klant verplicht zich de software en de gebruiksaanwijzing alsmede overig informatiemateriaal, zoals de separaat ter beschikking gestelde interfacebeschrijving, en de beveiligingskopie zorgvuldig te beschermen tegen onrechtmatige inzage door derden, waaronder ook door onbevoegde medewerkers. De klant vrijwaart PaletteCAD voor schade die het gevolg is van een schending van deze verplichting.

9.2 Vrijwaring. PaletteCAD verplicht zich, voor het geval dat de contractsoftware rechten van derden schendt, de klant te vrijwaren voor rechtsgeldig vastgestelde aanspraken van derden.

9.3 Vervanging van software. PaletteCAD is bevoegd om ter voorkoming van schade resp. verdere schade aan de klant een gewijzigde versie van de software te leveren die geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

9.4 Informatie. De klant informeert PaletteCAD onmiddellijk indien hem een inbreuk op de rechten van PaletteCAD door derden ter kennis is gekomen. Tevens informeert de klant PaletteCAD indien hij door derden op grond van een inbreuk op rechten door de contractsoftware aansprakelijk wordt gesteld. De klant geeft PaletteCAD de gelegenheid om hem bij een eventueel proces op geschikte wijze te ondersteunen. Omgekeerd verplicht de klant zich PaletteCAD te ondersteunen in het geval derden zich op PaletteCAD verhalen.

9.5 Wijzigingen door de klant. Voor wijzigingen, bewerkingen en analyses van de software door de klant geldt het volgende uitgangspunt en gelden de volgende uitzonderingen alsmede gebruiksbeperkingen:

9.5.1 In beginsel is de klant niet bevoegd de contractsoftware naar de broncode terug te vertalen of naar een andere vorm resp. andere programmeertaal of dataformaten terug te brengen, de contractsoftware te bewerken of te veranderen alsmede deze te kopiëren (zie reeds punt 2.4). Indien het converteren van gegevens in andere dataformaten door PaletteCAD werd toegestaan, bijv. door beschikbaarstelling van interfaces, berusten de eigendomsrechten met betrekking tot de geconverteerde gegevens eveneens bij PaletteCAD.

9.5.2 Een uitzondering geldt indien de klant de software analyseert en vervolgens in zoverre verandert als voor het tot stand brengen van interoperabiliteit van een onafhankelijk gecreëerd computerprogramma met de software is vereist, en de klant daarbij voldoet aan de volgende voorwaarden:

a) de analyse en/of bewerkingshandelingen worden slechts door de klant, zijn medewerkers of uitdrukkelijk door de klant daartoe gemachtigde derden verricht;

b) de voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit vereiste informatie is voor de klant of voor de door hem ingeschakelde derden niet zonder meer toegankelijk;

c) de analyse en bewerkingshandelingen van de klant zijn beperkt tot die onderdelen van de contractsoftware die voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit vereist zijn.

9.5.3 De klant mag de in het kader van bovenstaande handelingen verkregen informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit met het onafhankelijk gecreëerde computerprogramma.

Het is de klant niet toegestaan dergelijke informatie aan derden te verstrekken. Dit geldt niet voor zover het verstrekken van de informatie voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit met het onafhankelijk gecreëerde programma noodzakelijk is.

9.5.4 Ten slotte is het niet toegestaan de op deze wijze verkregen informatie te gebruiken voor het ontwikkelen, maken of in de handel brengen van een programma met in wezen vergelijkbare verschijningsvormen of voor andere handelingen die inbreuk maken op het auteursrecht, dan wel derden daarbij te ondersteunen.

9.5.5 Indien PaletteCAD aan de klant voor een gedeelte van de contractsoftware in het kader van separate schriftelijke overeenkomsten tevens de broncode verstrekt, verplicht de klant zich deze broncode uitsluitend binnen bovenstaande beperkingen (foutencorrectie, tot stand brengen van interoperabiliteit) te gebruiken. De klant zal in het geval van een dergelijke overeenkomst de op deze wijze verstrekte broncode slechts voor eigen doeleinden – applicatie van de contractsoftware binnen het in de overeenkomst vastgelegde kader – gebruiken.

9.6 Inschakeling van derden. Kan of wil de klant de hierboven bij wijze van uitzondering toegestane handelingen (punt 8.5) niet zelf of door middel van de eigen medewerkers verrichten, zal hij, voordat hij een ander bedrijf inschakelt, PaletteCAD in de gelegenheid stellen de gewenste werkzaamheden voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit binnen een redelijke termijn en tegen een redelijke vergoeding ten behoeve van de klant uit te voeren (punt 4.2).

 10. Slotbepalingen

10.1 Voorwaarden voor overdracht. Voor de overdracht van rechten en plichten uit deze overeenkomst door de klant aan een derde is de voorafgaande schriftelijke toestemming van PaletteCAD vereist.

10.2 Retentie. De klant is niet bevoegd een retentierecht jegens PaletteCAD uit te oefenen op grond van een ander, niet uit deze overeenkomst voortvloeiende aanspraak. mDe klant kan slechts onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen op PaletteCAD verrekenen met vorderingen van PaletteCAD op hem.

10.3 Partiële nietigheid. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan. Partijen verplichten zich om de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel van de ongeldige bepaling het meest benadert. Tot die tijd moet in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling gelden die gezien haar economische strekking en doel de ongeldige bepaling het meest benadert. Hetzelfde geldt voor het geval van een op te vullen lacune in de overeenkomst.

10.4 Wijzigingen en aanvullingen. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts van toepassing indien deze zijn vastgelegd in een door beide partijen ondertekende aanvullende overeenkomst.

10.5 Plaats van levering. Plaats van levering is de vestigingsplaats van PaletteCAD.

10.6 Geschillen. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van PaletteCAD.

10.7 Toepasselijk recht. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.8 Uitsluitingsclausule. De bepalingen van deze overeenkomst zijn steeds van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van de klant vormen geen onderdeel van deze overeenkomst.